Novinky

 • Usmernenie v súvislosti so šírením Korona vírusu

 • Študuj pre prax

 • Oznam

 • Upozornenie

  Od 2.9.2019 sa bude stravu pre študentov a zamestnancov zabezpečovať školská jedáleň SOŠ OaS Kalinčiaka Prievidza tým sa mení aj číslo účtu na, ktoré sa poukazujú finančné prostriedky na stravu.

  viac info 

 • Elektronická žiacka knižka

  Vážení rodičia,

  aj v tomto školskom roku máte možnosť prezerať študijné výsledky a dochádzku Vašich ratolestí priamo na internete prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Prihlasovacie mená a heslá boli odovzdané Vašim deťom a platia počas celého štúdia. V prípade ich straty kontaktujte triedneho učiteľa.

 • Štipendiá v školskom roku 2020/2021

  Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

   

  Výška štipendia

  závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

  a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

  b) 34,33 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

  c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

   

  Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

  Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2020 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

  214,83 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

  149,87 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

  98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

   

   Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.

Fotogaléria