Novinky

Všeobecné informácie

MATURITA 2021; kód školy: 633014

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

 

maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021 v riadnom skúšobnom období pre študijné odbory:

 

 

2413 K                         Mechanik strojov a zariadení

2426 K                         Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 K                         Mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika

3650 M                         Staviteľstvo – pozemné staviteľstvo

3917 M 06                   Technické a informatické služby v stavebníctve

8269 M                         Tvorba nábytku a interiéru

 

 

V Prievidzi dňa  24.3.2021

 

 

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

V školskom roku 2020/2021 maturujú triedy v týchto študijných odboroch:

trieda

študijný odbor

počet žiakov

 

číslo

názov

celkom

so ZZ

IV.A

3650 M

Staviteľstvo - pozemné staviteľstvo

14

2

3917 M 06

Technické a informatické služby v stavebníctve

10

1

8269 M

Tvorba nábytku a interiéru

3

 

IV.E

2426 K

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

9

3

2697 K

Mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika

10

2

IV.F

2413 K

Mechanik strojov a zariadení

19

1

2426 K

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

11

1

                                                                                                        SPOLU

76

10

 

Opravná skúška písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a opravná skúška externej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 20. apríla 2021 do 22. apríla 2021. Tieto termíny sú určené len pre žiakov, ktorí sa na opravnú skúšku písomnej formy internej časti alebo na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky prihlásili do 30. septembra 2020.

Prihlásený jeden žiak:

Patrik Belák (IV.Z) – 3765 M – technika a prevádzka dopravy – AJ B1 – EČ a PFIČ.

ÚFIČ bude konať v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021.

 

 

ŠKOLSKÁ MATURITNÁ KOMISIA 2020/2021

 

 

 

           

 

 

 

predmet

skúšajúci predmetovej maturitnej komisie

študijný odbor/trieda

1.skúšajúci

2.skúšajúci

 

SJL

PaedDr. Ivan Mihálik

Mgr. Alena Kučová

 

IV.A, IV.E, IV.F

AJ

Ing. Peter Jankov

RNDr. Dagmar Belušková

AJ B2

IV.F(1)

Ing. Peter Jankov

RNDr. Dagmar Belušková

AJ B1

IV.A, IV.E, IV.F +

1 opakujúci

TČOZ

Ing. Eva Poljaková

Ing. Erika Knajbelová, PhD.

 

2413 K/IV.F

PČOZ

Ing. Eva Poljaková

Ing. Andrea Petrušková

 

TČOZ

Ing. Margita Hrabovská

Ing. Erika Knajbelová, PhD.

 

2426 K/IV.E, IV.F

PČOZ

Ing. Ladislav Sellyei

Ing. Margita Hrabovská

 

TČOZ

Ing. Daniela Kočnerová

Ing. Pavel Sedlák

 

2697 K/IV.E (silnoprúdová technika)

PČOZ

Ing. Daniela Kočnerová

Ing. Pavel Sedlák

 

TČOZ

Ing. Erika Dobrotková,

Ing. Ľubica Ruttkay      

 

3650 M/IV.A (POS)

PČOZ

Ing. Silvia Dobrotková

Ing. Katarína Gažiová

 

TČOZ

Ing. Michal Strapatý

Ing. Michaela Mikulová

 

3917 M 06/IV.A

PČOZ

Ing. Milana Šmirinová

Ing. Janka Krejčírová,

 

TČOZ

Ing. Jela Leštachová

Ing. Katarína Senčáková

 

8269 M /IV.A

PČOZ

Ing. Jela Leštachová

Ing. Katarína Senčáková

 

 

 

ORGANIZÁCIA  MATURITNÝCH  SKÚŠOK

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 202O/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

 

Predsedovia jednotlivých predmetových komisií do 19.apríla 2021 predložia koordinátorke MS skupiny príbuzných predmetov na hodnotenie maturitného predmetu.

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.

Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a neabsolvovanie počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania (vrátane súvislej odbornej praxe) určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

30.apríla 2021 predložia vyučujúci mená žiakov, ktorí nemajú dostatočný počet známok z daného predmetu potrebných ku klasifikácii. V dňoch 4.-6.mája 2021 žiaci musia absolvovať komisionálnu skúšku  z daného predmetu. 7.mája 2021 do 9:00 hod. musí byť klasifikácia uzatvorená. Žiak môže mať výslednú známku 1-5. (Termín opravnej skúšky po nedostatočnej upresníme na základe pokynov z ministerstva školstva)

10.mája 2021 o 13:00 hod. sa uskutoční koncoročná klasifikačná konferencia.

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

 • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
 • Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, maturitnú skúšku vykoná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021.
 • Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 18. mája 2021.
 • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
 • Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
 • Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021 nasledovne:

 • Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.
 • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
 • Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky na pracovisku praktického vyučovania sa môže konať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie najmenej pred dvomi skúšajúcimi členmi predmetovej maturitnej komisie.
 • Riaditeľ strednej školy schváli do 23. apríla 2021 na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie v škole obsah ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, vrátane praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky; ak ide o žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, po prerokovaní s príslušným zamestnávateľom.

 

Do 20.apríla 2021 predložia predsedovia príslušnej predmetovej komisie v škole obsah ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, vrátane praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

 

 • Predseda predmetovej maturitnej komisie maturitné zadania a témy ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu nepodpisuje.
 • K obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky sa stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nevyjadruje.

 

Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla 2021.

 

Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, nedeleguje svojich zástupcov medzi skúšajúcich členov predmetovej maturitnej komisie na kontrolu aritmetického priemeru a výslednej známky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky.

 

Stredná škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením (a výučným listom v odboroch vzdelávania s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku) do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky, najneskôr 30. augusta 2021.

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, ak sa koná prezenčne, prebieha v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Okresné úrady v sídle kraja:

 • Vymenujú pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti do 30. marca 2021 predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií.
 • Určia pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti do 20. apríla 2021 konkrétne termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

 

Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému strednej školy, elektronicky v naskenovanej podobe, poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria